۵ پاسخ

برای قدامی 25 معمولا گلم جفت خلفی 18 هفته یا 20 هفته است

فک کنم دختر براهرکسیم فرق داره من از۱۷هفته شروع شد

سلام عزیزم من شنیدم پسر زودتر حرکت میکنه .جفت قدامی معمولا از 25 هفته حس میشه خلفی زودتر حرکت بچه هم از 18 هفته اس

عزیزم پسرودخترشونمیدونم.ولی جفت خلفی زودتر ازقدامی تکوناش حس میشه.

بله دختر تنبل تره من بچه اولم دختر بود تکوناش دیر بود پسر زود تکون میخوره