۲ پاسخ

وضعیت قرار گیری جنین..اندازه مایع امینوتیک.وزن جنین..

وزنو. قرار گیری جنین

;