۸ پاسخ

البته تازه رفته تو نه ماهگی

۶۵قدش ۱۰ کیلووزنش تو نه ماهگی

۸و۵۰۰در نه ماهگی

سلام دوستم قد۷۴و وزن ۱۱کیلو

دختر من وزنش 9300 و قدش 71

سلام من بچم ۹ماهگی
قد۷۷
وزن۱۱۵۰۰
شماچی

پسر من اخرین بار که وزن کردم 8200 بود. پسر شما چطور ؟

پسرمن۸کیلو۸۰۰در۹ماهگی