۳ پاسخ

ببریش دکتر بهتره اما تخم به دم کن لعابشو بده بخوره واسه خلطش عالیه و بارهنگ و کمی ترنجبین هم بریز تو ظرف ابجوش بریز روش بزار چندساعت بمونه آبشو بده بخوره دارو شیمیایی رو نمیشه راهنمایی کرد خطرناکه
شلغمم خوبه تو سوپش بریز بخوره

به دونه بهش بده . تخم به رو روش آب جوشیده بریز بزار یکی دو ساعت بمونه بعد لعابشو بهش بده عالیه

اکسرمه داروی گیاهی عالیه

سوال های مرتبط

آواتار مامان امیرمحمد مامان امیرمحمد امیرمحمد ۸ ماهگی
دانه به بجوشون آبشو بده واسه گلو درد خوبه البته کم ... ادامه پاسخ
آواتار مامان امیر رضا نفسمه مامان امیر رضا نفسمه امیر رضا نفسمه ۹ ماهگی
گلم موز کته
قطر پدی لاکت خوبه
آواتار مامان علی اصغر مامان علی اصغر علی اصغر ۱۱ ماهگی
تو عداش کره روعن زیتون بریز ماساز بده شکمو با روعن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان شهاب مامان شهاب شهاب ۱۰ ماهگی
استامینوفن بمال رو لثش
آواتار مامان سبحان مامان سبحان سبحان ۷ ماهگی
بخور سرد بدین واسش اگه دستگاهش رو دارید .
آواتار مامان محمدامین مامان محمدامین محمدامین ۷ ماهگی
بخور گرم رو امتحان کن.یا اگ میتونی تو سوپش شلغم و ... ادامه پاسخ
;