سلام عزیزان.جفت خلفی باشه نینی دختره یاقدامی

۴ پاسخ

شما که هفته سی عزیزم ، از هفته ۱۸ آنومالی رفته باشی مشخص دیگه جنسیت بچه
جنسیت هم به این چیزا ربط نداره گلم

هیچ ربطی نداره عزیزم

عزیزم ربطی نداره به جفت قدامی خلفی
اصلا دقت نکن بع این حرفا😉

به نظر من فرقی نداره چون من در دو بارداریم جفتم قدامی بوده بچه اولم پسر و بچه دومم دختره

;