۲ پاسخ

عزیزمن ۳۲هفته ۴ روزم بودرفتم ۱۳ بوددکترم گفت نرماله

سلام عزیزم نرمالش از۱۰ به بالا

;