سلام بعدزایمان میشه بستنی خورد؟

۳ پاسخ

اگر طبیعی زایمان کردی سعی کن نهوری چیز سرد چون میگن دیر خوب میشی منکه مردم زایمان کردم همش آب گرم میخوردم ک حد اقل افونت نکنم تازه زیادم چیز سرد مثل آب با بستنی بخوری ناف بچت دیر میوفته تازه آبم میکشه دیر خوب میشه یه اگر میتونی۱۰یا۱۵ روز تحمل کن

چون با شیر گاو هستش سعی کن نخوری.اگرم خوردی ببین بچه اذیت نمیشه.

بیشتر گرمی جات بخور

;