۲ پاسخ

من اول شیر خشک دادمش بعد ترنجبین.بله اثر داره

اره هر روز بهش بده