۳ پاسخ

ببین از سردیه یا رفلاکس .سردیه خرما یده .رفلاکسه ببر دکتر رانیتیدین بده خوب میشه

من پسرم بعد هر بار شیر خوردن استفراغ میکرد
بررم دکتر سوزن داد خوب شد خداروشکر

سلام شربت دیمیترون بده جواب میده