۴ پاسخ

براش گهواره قدیمی ننو درست کنین مطمئنن تو اون میخوابه یا امادش بخر

عزیزم اب قنددرست کن پستونکوبزن تواب قندبهش بده شایداولش نگیره اماکم کم عادت میکنه.بعدشم اینکه شنیدم شباخیلی بده شیربخورن بچع هااز۶ماهگی چن شب بهش نده ممکنه اذیت کنه اما کم کم عادت میکنه.بزارش توگهواره یاکریرتکونش بده تابخابه

عزیزم چن شب یا رو پا خوابش کن یا گهواره سختیش چن شبه عادتش عوض میشه

بزاریش تو گهواره هم نمیخوابه؟؟

آخرین مقالات