۶ پاسخ

بچه منم اینجوره دکتر گف اگر ادرار قطره ای بیاد مشکله

کولیک نداره؟یا رفلاکس پسرمنم همینجوری بود خیلی زور میزد قرمز میشد گاهی وقتا دمرش میکردم روپام ب پشت کمرش میزدم
البته الان دارو میخوره رفلاکسش خداروشکربهترشده

همه بچه ها همینجورن

عزیزم احتمالاکولیک داره قطره ضدنفخ براش بگیر

داروی ضدکولیک ازداروخانه بگیربراش،احتمالازیادنفخ داره

عزیزم حتما دل درد داره شربت گرایب میکسچر بده بهش