۴ پاسخ

من با قاشق میریزم رو زبونش ازروش سریع شیر میدم

سخت نیس ک..بریز تو آب با قطره چکون بکشش تو دونه هارو..من اینجوری میدم

من تو يه قاشق از شيرش ميريزم اوناروم ميريزم

همین جوری خشک با قاشق بریز تو دهنش فوری شیر بده خودش میره پایین

سوال های مرتبط

آواتار مامان فندق مامان مامان فندق مامان فندق مامان ۷ ماهگی
عزیزم بهتره که امپرازولو بدی من بچم خیلی بهترشده
آواتار مامان آرتین عباسی فر مامان آرتین عباسی فر آرتین عباسی فر ۹ ماهگی
یکم قندیانبات بندازین توش که بخوره
آواتار مامان نی نی مامان نی نی نی نی ۹ ماهگی
آره عزیزم خیلی بهتره از اب
من که شیربرنج و فرنی و ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ارشین مامان ارشین ارشین ۱۰ ماهگی
من پرسیدم بهم گفتن اول بادوم خیس کن پوستاش کنده بش ... ادامه پاسخ