کمپین مشترک گهواره و نردبان برای کتاب‌های کودک من می‌گم تو می‌گی

تیر ۱۴۰۲ | زمان مطالعه : ۹ دقیقه
کتاب های مصور من می‌گم تو می‌گی

در کمپین مشترک گهواره و نردبان کتاب‌های مصور من می‌گم تو می‌گی با شعرهای شیرین برای آموزش مهارت‌های اجتماعی کودک 0 تا 3 سال معرفی می‌شوند. این مجموعه در قالب 4 کتاب احساسات، رنگ‌ها، صدای حیوانات و متضادها است. در ادامه به تاثیر این مجموعه از کتاب در روند پرورش مهارت‌های کودک می‌پردازیم.

برای دیدن کتاب‌ها و خرید کتاب لینک‌های زیر را لمس کنید:

اگر اپلیکیشن گهواره را نصب دارید فروشگاه کتاب

اگر اپلیکیشن گهواره را نصب ندارید نصب اپلیکیشن و فروشگاه کتاب

چگونه کتاب‌های آموزشی کودکان در جهت بروز احساسات کودک تاثیرگذار هستند؟

• افزایش هوش هیجانی: کتاب های آموزشی کودکان می توانند کمک کنند تا کودکان هوش هیجانی خود را تقویت کنند. با خواندن کتاب هایی که درباره احساسات صحبت می کنند، کودکان می توانند بهتر بفهمند که احساساتشان چگونه کنترل شوند و به چه صورت می تواند به دیگران بیان شوند.

• تقویت مهارت های ارتباطی: کتاب هایی که درباره احساسات صحبت می کنند، به کودکان کمک می کنند تا مهارت های ارتباطی خود را تقویت کنند. با خواندن کتاب ها، کودکان می توانند بهتر بفهمند که چگونه با دیگران صحبت کنند و احساسات خود را به طور موثر به دیگران بیان کنند.

• کاهش استرس و اضطراب: خواندن کتاب هایی که درباره احساسات صحبت می کنند، می تواند به کودکان کمک کند تا با استرس و اضطراب خود بهتر روبرو شوند. با فهمیدن اینکه احساساتشان طبیعی هستند و دیگران نیز ممکن است با همین احساسات روبرو شوند، کودکان می توانند احساسات خود را بهتر کنترل کنند.

• افزایش تمرکز و توجه: خواندن کتاب هایی که درباره احساسات صحبت می کنند، می تواند به کودکان کمک کند تا تمرکز و توجه خود را تقویت کنند. با خواندن داستان هایی که مربوط به احساسات هستند، کودکان می توانند بهتر به داستان توجه کنند و بهتر بفهمند که چه اتفاقی در داستان رخ می دهد.

بنابراین، می توان گفت که کتاب های آموزشی کودکان در جهت ابراز احساسات، به کودکان کمک می کنند تا هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی و تمرکز خود را تقویت کنند.

کتاب‌های آموزش رنگها چگونه به یادگیری کودک کمک می‌کنند؟

کتاب‌های آموزش رنگ ها می توانند به کودکان کمک کنند تا در یادگیری رنگ ها، شناخت و تمرین کنند. برخی از تاثیرات مثبت این کتاب ها عبارتند از:

 • شناخت رنگ ها: با خواندن کتاب هایی که درباره رنگ ها صحبت می کنند، کودکان می توانند رنگ های مختلف را شناخته و تمیز داده و به طور کلی رنگ ها را بهتر فهمیده و درک کنند.
 • تقویت مهارت های زبانی: کتاب های آموزش رنگ ها می توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت های زبانی خود را تقویت کنند. با خواندن کتاب هایی که درباره رنگ ها صحبت می کنند، کودکان می توانند تا اصطلاحات و واژگان جدید را یاد بگیرند و دایره لغات خود را گسترش دهند.
 • تقویت مهارت های شناختی: خواندن کتاب های آموزش رنگ ها می تواند به کودکان کمک کند تا مهارت های شناختی خود را تقویت کنند. با شناخت رنگ ها، کودکان می توانند توانایی تفکر، توجه و حل مسئله خود را تقویت کنند.
 • تقویت خلاقیت: خواندن کتاب های آموزش رنگ ها می تواند به کودکان کمک کند تا خلاقیت و تخیل خود را تقویت کنند. با دیدن رنگ های مختلف و ترکیب آنها در کتاب، کودکان می توانند تصاویر خلاقانه و جدیدی ایجاد کنند.

کتاب‌های آموزش متضادها چگونه به یادگیری کودک کمک می‌کنند؟

 1. شناخت مفهوم متضادها: کتاب های آموزش متضادها می توانند به کودکان کمک کنند تا مفهوم متضادها را درک کنند. با خواندن کتاب هایی که درباره متضادها صحبت می کنند، کودکان می توانند بهتر بفهمند که چه معنی متضادها است و چگونه آنها را استفاده کنند.
 2. تقویت مهارت های زبانی: کتاب های آموزش متضادها می توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت های زبانی خود را تقویت کنند. با خواندن کتاب هایی که درباره متضادها صحبت می کنند، کودکان می توانند بهتر بفهمند که چگونه کلمات متضاد را به کار برند و دایره لغات خود را گسترش دهند.
 3. تقویت مهارت های شناختی: خواندن کتاب های آموزش متضادها می تواند به کودکان کمک کنند تا مهارت های شناختی خود را تقویت کنند. با شناخت متضادها، کودکان می توانند توانایی تفکر، توجه و حل مسئله خود را تقویت کنند.
 4. تقویت خلاقیت: خواندن کتاب های آموزش متضادها می تواند به کودکان کمک کنند تا خلاقیت و تخیل خود را تقویت کنند. با دیدن کلمات متضاد در کتاب، کودکان می توانند تصاویر خلاقانه و جدیدی ایجاد کنند.

بنابراین، کتاب های آموزش متضادها می توانند به کودکان کمک کنند تا مفهوم متضادها را درک کنند، مهارت های زبانی و شناختی خود را تقویت کنند، خلاقیت خود را تقویت کنند و به طور کلی در یادگیری آنها بهبود ببخشند.

کتاب‌های آموزش صدای حیوانات چگونه به یادگیری کودک کمک می‌کنند؟

کتاب‌های آموزش صدای حیوانات می توانند به کودکان کمک کنند تا حیوانات را شناخته و به طور کلی در یادگیری آنها بهبود ببخشند. برخی از تأثیرات مثبت این کتاب ها عبارتند از:

 • شناخت حیوانات: با خواندن کتاب هایی که درباره صدای حیوانات صحبت می کنند، کودکان می توانند حیوانات را شناخته و تمیز داده و به طور کلی درک بهتری از حیوانات پیدا کنند.
 • تقویت مهارت های زبانی: کتاب های آموزش صدای حیوانات می توانند به کودکان کمک کنند تا مهارت های زبانی خود را تقویت کنند. با خواندن کتاب هایی که درباره صدای حیوانات صحبت می کنند، کودکان می توانند بهتر بفهمند که چگونه حیوانات را نامیده و دایره لغات خود را گسترش دهند.
 • تقویت مهارت های شناختی: خواندن کتاب های آموزش صدای حیوانات می تواند به کودکان کمک کنند تا مهارت های شناختی خود را تقویت کنند. با شناخت صدای حیوانات، کودکان می توانند توانایی تفکر، توجه و حل مسئله خود را تقویت کنند.
 • تقویت خلاقیت: خواندن کتاب های آموزش صدای حیوانات می تواند به کودکان کمک کنند تا خلاقیت و تخیل خود را تقویت کنند. با دیدن تصاویر حیوانات و شنیدن صدای آنها در کتاب، کودکان می توانند تصاویر خلاقانه و جدیدی ایجاد کنند.