ایستادن نوزاد در چند ماهگی

آواتار مامان راحیل مامان راحیل راحیل ۱۶ ماهگی
یکم تقویت کن بامغزها روغن قلم گاوشیربهش بده تاتقوی ... ادامه پاسخ
آواتار مامان ملکا مامان ملکا ملکا ۳ سالگی
دختره من 26بهمن درحدچندثانیه بدون کمک میسته ولی هن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هلیا مامان هلیا هلیا ۲ سالگی
عجله نکن بچه خودش موقعش که بشه راه هم میره چقده عج ... ادامه پاسخ