زردی نوزاد تا چند ماهگی ادامه دارد

مامان آراد مامان آراد ۱ سالگی
آواتار مامان هیلدا مامان هیلدا هیلدا ۱ سالگی
بستگی به گروه خونی پدر مادر داره اگه پدر مادر یه ن ... ادامه پاسخ