زردی نوزاد تا چند ماهگی ادامه دارد

مامان آراد مامان آراد ۱۷ ماهگی
آواتار مامان هیلدا مامان هیلدا هیلدا ۱۴ ماهگی
بستگی به گروه خونی پدر مادر داره اگه پدر مادر یه ن ... ادامه پاسخ