سلام من چند هفته دیگه بدم

انومالی ؟؟

۴ پاسخ

سلام توهفته هبجده بدی بهتره

من هیجده هفتگی رفتم زمانش از ۱۸ تا۲۰ هفتگی هست.

بستگی به دکترت داره از هجده هفتگی تا بیست و سه هفتگیه انومالی عزیزم
من هفته هجدهم رفتم

اگه هفته هفدهمی همین فردا برو بده

;