یولک ساک حاملگی چیه؟

۱ پاسخ

کیسه زرده هستش که در ساک حاملگی تشکیل میشه و در هفته پنجم قابل تشخیصه.
نقش حیاتی در توسعه جنین با ارائه مواد مغزی داره

سوال های مرتبط

;