۲ پاسخ

من الان تکون بچم کم شده

بزرگتر که بشد کم میشد ولی قویتر میشن در هرصورت باید مرتب حرکاتش را کنترل کنی