۴ پاسخ

عزیزم تکون بچه به جفتت بستگی داره جفت پایین شکم باشه یعنی خلفی بچه تکوناش زودتر احساس میشه من دخترم رفتم داخل ۲۰هفته اولین تکوناش احساس کردم مثل نبض کسی که جفتش قدامی باشه بالای شکم تکون بچه دیرتر احساس میکنی جفت جلوشو میگره

من تو۲۳هفتگی تکون خوردنش شروع شد

من از سه ماه و دو هفته تکون خورد

من دختر دارم وجفتمم قدامی هست از هفته 21 متوجه حرکتش شدم