کمی سرگیجه و دلپیچه ماله چیه?

پاسخ دادن
۳ پاسخ

حتما برو دکتر تشنج بارداری نباشه یوقت

حتما جهت بررسی یک سری موارد به زایشگاه مراجعه کنید

فک کنم علائم زایمانه
یا ممکنه مسموم شده باشین.