۳ پاسخ

ممکنه برطرف بشه ولی بازم باید رژیم غذایی رو رعایت کنی تا برنگرده و دائمی نشه بهتره که آزمایش بدی و تحت نظر باشی

برای بعضیا برطرف میشه برای بعضیا شدیدتر میشه .

من داشتم برطرف شده شاید از خستگی و بیخوابی باشه سردردت

;