۱ پاسخ

دلبند شما بعد از به دنيا امدن اجي كوجيكش .از مكانيزم دفاعي بازگشت استفاده ميكنه. مكانيزم دفاعي بازگشت به چه معناست .:همه ما ممكن است دربرخورد با مسائل .مشكلات زندگي از مكانيزم هاي دفاعي استفاده كنيم. وأين مكانيزم زماني به وجود مي ايد كه فرد نتواند خودرا با شرايط ومسائل زندگي تطبيق دهد .وأعمال ورفتار خواهر كوچك تر خودرا انجام ميدهد تا كسب توجه كند. دراين مكانيزم فرد به دوران كودكي برميگردد وان رفتار هارا تكرار ميكند .راه حل:با متولي شدن فرزند دوم به خاطر مراقبت هايي كه ما بايد نسبت به فرزند دوم داشته باشيم .كودك احساس ميكند ديگر مامان وبابا دوستش ندارند .وأين فرشته كوچولو تمام محبت مامان رو مال خودش كرده.به فرزند اول محبت بيشتري كنيم وبا أو صحبت كنيم كه اجي كوچولوش احتياج به يكسري مراقبت ها داره وزماني كه خودش هم دراين سن تمام أين مراقبت هارو واسش انجام داديم .ومامان وبابا يكسان هردوي شمارو دوست دارن .وبهش مسئوليت بديد تا احساس مفيد بودن بيشتري كنه.

آخرین مقالات