ترنجبین برای زردی خوبه

پاسخ دادن
۹ پاسخ

خوبه اماخوبتر از اون حجامته لاله گوشه

آره خیلی خوبه، ولی از داروخونه بخرید نه از عطاری

Awlie ham khodt ham nini

اره خیلی .هم خودت بخور هم ب بچه بده.سعی کن گرمی زیاد نخوری

عالیییییییییییییه بده حتما

نه زیاد تاثیر نداره

حجامت گوش برا زردی عالیه

عزیزم شیرخشت هم مث ترنجبین زردی رومیاره پایین
.دارو خانه به اسم قطره بیلی ناستر میفروشنش.

بله خیلی خوبه
شیرخشت هم برای زردی خوبه