خانوما قیمت یه قوطی شیرخشک مارک نان چند هست؟

۹ پاسخ

بیست و هشت و پونصد

ما میخریم.28600

من میخرم ۶۰۰ ، ۲۸ هر وقت خریدم همین قیمت بوده

۲۸و۵۰۰ میگیریم ما

۲۵۵۰۰ من گرفتم عزیزم

۲۶۵۰۰هستش عزیزم

۲۶۵۰۰ گلم ....۰😊

سلام ۲۵۰۰۰تومان فکرکنم

فکنم ۲۸باش قبلن دختر خاله میخرید

سوال های مرتبط

;