۴ پاسخ

یعنی ریسک پایین در ابتدا به سندروم ها و این خیلی هم خوبه

معنیش خوبه عزیزم منم همینو نوشته بود .. ینی ریسک ابتلا به سندروم داون پایینه

رسیکت کمه عزیزم

ابتلا منظورم بود

;