۲ پاسخ

چون زیادچشمشومیماله یکم ورم میکنه فک میکنی کوچیک میشه عزیزم

حتما ببرش چشم پزشک،ولی زمانی هم ک بچه خوابش میا زیاد چشماشو میمالونه