۱ پاسخ

سیر له کن بار روش فکر کنم خوب باشه برا عفونت.بعدم ببرش دکتر دارو سرخود نده بهش