خانما
دندان دردم زده ب گوشم نمی تونم بخابم
کسی ایده ای داره؟

پاسخ دادن
۲ پاسخ

انبر نسا دود بده تو گوشت فقط اروم میگیره چند بار پشت سرهم انحام بده یا میخک بزار رو دندونت یا نمک بریز رو دندونت رو دورش من از اول بارداری درد دندون درد دارم تا الان که هنوزم دارم و همش با این کارا گذروندم تا الان

عزیزم میخک بزار رو دندانت یا اینکه اگر طاقت داری روزنامه بسوزان واز بینی دودش رو بکش داخل سریع خوب میشی