۲ پاسخ

رحمت داره بزرگ میشه طبیعیه من تا ۲۰ هفته داشتم الانم گاهی خیلی کم دارم ولی فعالیت سنگین نکن

سلام عزیزم نه طبیعی نگران نباش...ولی اگه شدید شد یا خدای نکرده لکه بینی داشتی برو دکتر دارو بهت میده نگران نباش