۲ پاسخ

راهکار زیاده اما دخترت فقط شش ماهه است متوجه نمیشه .بزرگتر ک شد ا.ر همچنان با جیغ خواسته اش رو خواست بگو اروم بگو وقتی جیغ میزنی من نمفهمم چی میخوای. و اینکه بی تفاوت باش.بچه وقتی جیغ میزنه و خواسته اش رو بدست میاره یاد میگیره جیغ جواب میده اما اگر بی تفاوت باشی میفهمه با جیغ نمیتونه بخواستش برسه بمرور از سرش میفته

عزیزم تا یکسالگی بچه هرچی خواست ،باید سریع خواسته اش براورده بشه و بعد از یکشالگی کم کم بهش صبر رو یاد داد مثلا بذار دستم رو بشورم بعدا ...