۱ پاسخ

هنوز تب دارید؟
تب شیر یه نوع واکنش به عفونته.
برید دکتر