۲ پاسخ
بخور بده و هوای خونه رو با عناب دود کن همراه اسپند ضدعفونی بشه قطره بتامتازون یک درصد بزن بینیش.
بینیش گرفته یکم قطره کلدا ماریس اگه داری بزن بینیش