۴ پاسخ

پسر منم همینه....انگار همش بغض و حرص داره....😔😔😔

پسر منم تو یه ماهگی شیر میخور هی جیغ میزد باز اروم میشد، شربت گرایپ میکسچر داد دکتر عمومی، خ تا ثیر داشت

دلپیچه س دیگه، همه بچه ها دارن فقط مال بعضیا کمه مال بعضیا زیاد...

شاید از کولیکشه و دلپیچه داره

سوال های مرتبط

آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۱ ماهگی
دختر منم دقیقا همینجوریه.سوال منم هس
آواتار مامان پندار مامان پندار پندار ۱۷ ماهگی
شیرش رو توی زمان های کوتاهتر ولی نزدیک بهم بده مثل ... ادامه پاسخ
آواتار مامان پویان مامان پویان پویان ۳ ماهگی
همه بچه ها همینطورن عزیزم چون توی شکم مادر جمع بود ... ادامه پاسخ
آواتار مامان نیکان مامان نیکان نیکان ۲ ماهگی
وای://// ی دکتر ببرین ب نظرم😐😐😐😐
آواتار مامان هیرسا مامان هیرسا هیرسا ۲ ماهگی
رفلاکس داره مراقبتهای رفلاکس رو انجام بده
آواتار مامان فندق مامان فندق فندق ۳ ماهگی
آره عزیزم بچه منم همینجور بود ؛ فقط باید تحمل کنی ... ادامه پاسخ
;