۲ پاسخ

پماد ترک بگیرید براش بهتر دکتر ببیندش شاید ویتامینی از بدنش کم باشه

ویتامین آ+د برنید زودخوب میشه