۲ پاسخ

من بیدارم دخترم هیچوقت شبانمیخوابه 😥

عزیزم منم بیدارم دخترم از شیرشب گرفتم چند روزه بیدار شد دوباره خوابوندمش