بیماری روزئولا کودکان

آواتار مامان حسنا مامان حسنا حسنا ۳ سالگی
بله دوهفته پیش دختر من گرفت
گوشت گوسفند و بادوم ای ... ادامه پاسخ
آواتار مامان فاطمه مامان فاطمه فاطمه ۳ سالگی
سلام روزئولا چی هست؟
آواتار مامان محمدکمیل😍❤ مامان محمدکمیل😍❤ محمدکمیل😍❤ ۳ سالگی
اگر شرایط زیر را در فرزند خود مشاهده کردید، فورا ا ... ادامه پاسخ
آواتار مامان تیناجون💛💛💚 مامان تیناجون💛💛💚 تیناجون💛💛💚 ۲ سالگی
دختر منم چندروز پیش گرفت یدفه دیدم بیخودی تب کردمن ... ادامه پاسخ
آواتار مامان هیرادوحافظ مامان هیرادوحافظ هیرادوحافظ ۲ سالگی
ویروسه عزیزم گاهی ممکنه دوباره بگیره عزیزم
آواتار مامان امیرحسین مامان امیرحسین امیرحسین ۲ سالگی
اره عزیزم بفرما