چند هفته گی میرید واسه تعیین جنسیت

پاسخ دادن
۵ پاسخ

من تو ان تی احتمال داد پسر باشه دیگه تحمل نکردم ۱۴ هفته و ۵ روز رفتم دوباره بهم گفت ۹۰ درست پسر ولی دیگه هنوز نرفتم

من ۱۸ هفتم بود که رفتم و معلوم بود

هفته بیستم بهترین موقعس. چون کامل دیگه معلومه

از هفته ۱۷ جنسیت کامل مشخصه

۱۸هفتگی دیگه جنسیت دقیقه