۱ پاسخ

باهاش صحبت کن و بگو کار درستی نمیکنه اما به هیچ وجه جلوی دوستش بهش نگو و حتی تنبیهش نکن

آخرین مقالات