معنی اسم گوهرناز

مرکب از گوهر( سنگ قیمتی) + ناز( زیبا)

ریشه اسم گوهرناز

فراوانی اسم گوهرناز

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام گوهرناز ثبت نام شده اند.