اسم دختر با ط

نام معنی نام جزییات
طهورا پاکیزه - پاک کننده مشاهده
طنین انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی مشاهده
طناز بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده مشاهده
طلا فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر مشاهده
طاهره مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهراع)... مشاهده
طلوع برآمدن خورشید و مانند آن مشاهده
طراوت تر و تازگی مشاهده
طوبی نام درختی در بهشت مشاهده
طیبه مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه مشاهده
طوطی پرنده ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی... مشاهده
طرلان ترلان مشاهده
طنان پرطنین، بلندآوازه، مشهور مشاهده
طلایه نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشان... مشاهده
طاووس طاوس،معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، ن... مشاهده
طرفه شگفت آور، جالب،عجیب مشاهده
طلاناز طلا(عربی)+ ناز(فارسی) زیبا چون طلا مشاهده
طوطیا معرب از هندی، توتیا مشاهده
طاوس طاووس، معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ،... مشاهده
طرب آرا طرب(عربی) + آرا(فارسی) ، آراینده انجمن سرور و خوشح... مشاهده
طرب انگیز طرب(عربی) + انگیز(فارسی) ، مسرت بش، شادی آور، نام... مشاهده
طره موی پیشانی، زلف مشاهده
طره خاتون طره(عربی) + خاتون(فارسی) مرکب از طره( زلف) + خاتو... مشاهده
طغاترکان نام دختر الغ بیک گورکان مشاهده
طلاسان طلا(عربی) + سان(فارسی) مانند زر مشاهده
طلاگون طلا(عربی) + گون(فارسی) مانند طلا، مانند زر مشاهده
طلیعه طلایه مشاهده
طیلا می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز... مشاهده