اسم دختر با ط

نام معنی نام جزییات
طهورا پاکیزه - پاک کننده مشاهده
طناز بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده مشاهده
طنین انعکاس صوت، پژواک، خوش آهنگی مشاهده
طلا فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر مشاهده
طاهره مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهراع)... مشاهده
طراوت تر و تازگی مشاهده
طلوع برآمدن خورشید و مانند آن مشاهده
طوبی نام درختی در بهشت مشاهده
طرلان ترلان مشاهده
طیبه مؤنث طیب، پاک، مطهر، پاکیزه مشاهده
طنان پرطنین، بلندآوازه، مشهور مشاهده
طوطی پرنده ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی... مشاهده
طاووس طاوس،معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، ن... مشاهده
طلاناز طلا(عربی)+ ناز(فارسی) زیبا چون طلا مشاهده
طاوس طاووس، معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ،... مشاهده
طرب آرا طرب(عربی) + آرا(فارسی) ، آراینده انجمن سرور و خوشح... مشاهده
طرب انگیز طرب(عربی) + انگیز(فارسی) ، مسرت بش، شادی آور، نام... مشاهده
طرفه شگفت آور، جالب،عجیب مشاهده
طره موی پیشانی، زلف مشاهده
طره خاتون طره(عربی) + خاتون(فارسی) مرکب از طره( زلف) + خاتو... مشاهده
طغاترکان نام دختر الغ بیک گورکان مشاهده
طلاسان طلا(عربی) + سان(فارسی) مانند زر مشاهده
طلاگون طلا(عربی) + گون(فارسی) مانند طلا، مانند زر مشاهده
طلایه نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشان... مشاهده
طلیعه طلایه مشاهده
طوطیا معرب از هندی، توتیا مشاهده
طیلا می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز... مشاهده