اسم دختر با ط

نام معنی نام جزییات
طاهره مؤنث طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهراع)... مشاهده
طاوس طاووس، معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ،... مشاهده
طاووس طاوس،معرب از یونانی ، پرنده ای با پرهای رنگارنگ، ن... مشاهده
طراوت تر و تازگی مشاهده
طرب آرا طرب(عربی) + آرا(فارسی) ، آراینده انجمن سرور و خوشح... مشاهده
طرب انگیز طرب(عربی) + انگیز(فارسی) ، مسرت بش، شادی آور، نام... مشاهده
طرفه شگفت آور، جالب،عجیب مشاهده
طرلان ترلان مشاهده
طره موی پیشانی، زلف مشاهده
طره خاتون طره(عربی) + خاتون(فارسی) مرکب از طره( زلف) + خاتو... مشاهده
طغاترکان نام دختر الغ بیک گورکان مشاهده
طلا فلزی زرد رنگ و نسبتاً نرم، زر مشاهده
طلاسان طلا(عربی) + سان(فارسی) مانند زر مشاهده
طلاگون طلا(عربی) + گون(فارسی) مانند طلا، مانند زر مشاهده
طلاناز طلا(عربی)+ ناز(فارسی) زیبا چون طلا مشاهده