اسم پسر با ژ

نام معنی نام جزییات
ژابیز اشک آتش مشاهده
ژافه نام یکی از پسران نوح مشاهده
ژاماسب جاماسپ مشاهده
ژاو خالص و چکیده هر چیز مشاهده
ژاییز ژاییژ مشاهده
ژم نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
ژنگ ارژنگ مشاهده
ژنوا شنوا مشاهده
ژوبین نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز مشاهده
ژوپین ژوبین مشاهده
ژورک پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک مشاهده
ژیار شهرنشینی ، تمدن ، زندگی شهری مشاهده
ژیگس نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه ه... مشاهده
ژیلوان کوهنورد مشاهده