اسم پسر با ژ

نام معنی نام جزییات
ژیار شهرنشینی ، تمدن ، زندگی شهری مشاهده
ژوبین نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز مشاهده
ژیلوان کوهنورد مشاهده
ژابیز اشک آتش مشاهده
ژوپین ژوبین مشاهده
ژافه نام یکی از پسران نوح مشاهده
ژاماسب جاماسپ مشاهده
ژاو خالص و چکیده هر چیز مشاهده
ژاییز ژاییژ مشاهده
ژم نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
ژنگ ارژنگ مشاهده
ژنوا شنوا مشاهده
ژورک پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک مشاهده
ژیگس نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه ه... مشاهده