اسم پسر با ژ

نام معنی نام جزییات
ژیار شهرنشینی ، تمدن ، زندگی شهری مشاهده
ژیلوان کوهنورد مشاهده
ژوبین نوعی نیزه کوچک با سر دو شاخه و نوک تیز مشاهده
ژابیز اشک آتش مشاهده
ژوپین ژوبین مشاهده
ژنوا شنوا مشاهده
ژافه نام یکی از پسران نوح مشاهده
ژاماسب جاماسپ مشاهده
ژاو خالص و چکیده هر چیز مشاهده
ژاییز ژاییژ مشاهده
ژم نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
ژنگ ارژنگ مشاهده
ژورک پرنده ای سرخ رنگ به اندازه گنجشک مشاهده
ژیگس نام پدر میرسوس سردار پارسی در زمان داریوش پادشاه ه... مشاهده