اسم لاتین

نام معنی نام جزییات
آدرین <p>آدرین: آتشین و سرخ</p> <p>اسم آدرین با تلفظ آد... مشاهده
هلما <p>معنی اسم هلما: محافظ</p> <p>اسم هلما با تلفظ/H... مشاهده
رزا نام لاتین گل رز مشاهده
ملینا عسل ، رنگ گل بهی ، همچنین نوعی گل مشاهده
هیلدا نیرومند، قوی مشاهده
تلما امید و آرزو مشاهده
فلورا فلوریا،در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری مشاهده
لیلیان نام گل ، نور نوربخش مشاهده
لیدا خانم، بانو مشاهده
لیندا قشنگ، زیبا مشاهده
گلوریا فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز مشاهده
مونیکا مشاور مشاهده
روبینا یاقوت قرمز مشاهده
قیصر معرب ار لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای... مشاهده
رزالین مانند گل رز مشاهده
فلوریا فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری مشاهده
کاملین گیاهی با گلهای زرد و کوچک مشاهده
کامیلا محافظ مبعد ، نام دختری جنگجو در افسانه تروا مشاهده
ویکتور پیروز شدن، ظفریافتن مشاهده
میکسا کودکی که نشان از بزرگان دارد-در مراجع لاتین این وا... مشاهده
سالسا تند و تیز- نوعی سسس اسپانیایی - مشاهده
سالویا نام گلی است مشاهده
ریجینا با شکوه، ملکه وار مشاهده
آلبا سحر سپیده روشنی صبح مشاهده
ليبرا (به کسر ب) ، آزاد مشاهده
لیبرا آزاده ، رها (به کسر ب) مشاهده
آنتی گون حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی مشاهده