اسم لاتین

نام معنی نام جزییات
آدرین آدریانوس ، به فتح ی ، یکی از پادشاهان روم که فتوحا... مشاهده
آلبا سحر سپیده روشنی صبح مشاهده
آنتی گون حاکم بابل درزمان اسکندرمقدونی مشاهده
تلما امید و آرزو مشاهده
رزا نام لاتین گل رز مشاهده
رزالین مانند گل رز مشاهده
روبینا یاقوت قرمز مشاهده
ریجینا با شکوه، ملکه وار مشاهده
سالسا تند و تیز- نوعی سسس اسپانیایی - مشاهده
سالویا نام گلی است مشاهده
فلورا فلوریا،در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری مشاهده
فلوریا فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری مشاهده
قیصر معرب ار لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای... مشاهده
کاملین گیاهی با گلهای زرد و کوچک مشاهده
کامیلا محافظ مبعد ، نام دختری جنگجو در افسانه تروا مشاهده