اسم دختر با و

نام معنی نام جزییات
ویانا <p>(تلفظ: viyānā) اسمی ایرانی و اوستایی دخترانه</p... مشاهده
وانیا هدیه با شکوه خداوند مشاهده
ویدا پیدا و هویدا و ظاهر مشاهده
ونوس الهه زیبایی یونان - ستاره زهره مشاهده
ویان دلربا ، محبت، علاقة، عشق مشاهده
ویونا نام روستایی در نزدیکی کاشان مشاهده
وینا رنگارنگ ، همجنین روشن و آشکار مشاهده
وانیار با سواد ،فارغ التحصیل مشاهده
وحیده مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر مشاهده
وسیم دارای نشان زیبایی، زیبا مشاهده
ورقا کبوتر،نام درختی کوچک و معروف مشاهده
ویشکا نام روستایی در نزدیکی رشت مشاهده
ویستا دانش و فرهنگ مشاهده
واله عاشق بی قرار، شیفته و مفتون مشاهده
ونوشه در گویش مازندران گل بنفشه مشاهده
ویرو نام پهلوان و سپهداری در منظومه ویس و رامین مشاهده
وش خواستن مشاهده
وناز با وقار مشاهده
وادی سرزمین، رود، نهر مشاهده
وارتوش گل سرخ ظریف مشاهده
والیه مؤنث والی مشاهده
وانوش دریاچه وان، از سمبلهای تاریخ ارامنه مشاهده
وجیهه زیبا، خوشگل،دارای قدر و منزلت نزد مردم مشاهده
وچان زمان استراحت کوتاة مشاهده
وحدانه یکی یکدانه مشاهده
ودا به کسر واو، نام مجموعه کتابهای چهارگانه هندوان که... مشاهده
ورتا گل، هم ریشه با مشاهده
ورتاج گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد مشاهده
ورجا بلندمرتبه، ارجمند مشاهده
وردآفرید آفریده گل مشاهده
وردآور مرکب از ورد( گل) + آور( آورنده) مشاهده
وردی کوچک، ریز‏نقش مشاهده
ورشان قمری، پرنده ای که به فارسی آن را مرغ الاهی می گوین... مشاهده
ورهرام بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شم... مشاهده
وریشه درخشش، برق مشاهده
وسمه ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می اید مشاهده
وسیمه مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا مشاهده
وشان ، افشان، کاشتن ، تکان شدید مشاهده
وشن خوب است مشاهده
ولان مکانیکةگل زرد بسیار داشتة باشد مشاهده
ولگا بلندترین رود اروپا مشاهده
ونوش گل بنفشه مشاهده
وه آفرید آفریده خوب مشاهده
وه آفرین آفریننده خوب یا خوبی مشاهده
وه نوش بهنوش، مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش(عسل) مشاهده
وهار فصل بهار مشاهده
وهان جمع خوبان ،بهان مشاهده
وهرو خوبروی مشاهده
ویوات گل بنفشه مشاهده
ویوگ عروس مشاهده