اسم پسر با ف

نام معنی نام جزییات
فؤاد دل، قلب مشاهده
فائز فایز، نایل، رستگار مشاهده
فائض فایض مشاهده
فاتح پیروز مشاهده
فاتک معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول پادش... مشاهده
فاران معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائ... مشاهده
فارد یگانه، تنها، تک مشاهده
فارناس نام پادشاه کاپادوکیه مشاهده
فارناسس نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
فارناک فارناس، نام برادر همسر داریوش سوم پادشاه هخامنشی مشاهده
فاروق تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم مشاهده
فاریاب پاریاب ، فاراب ، نام شهری در استان کرمان و اطراف ک... مشاهده
فاضل دارای فضیلت و برتری در علم مشاهده
فاطر آفریننده، خالق، از نامهای خداوند، نام سوره ای در ق... مشاهده
فاطن زیرک، دانا، آگاه مشاهده