اسم پسر با ف

نام معنی نام جزییات
فرهان <p><span style="color: #444444; font-family: MsYek... مشاهده
فربد دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند مشاهده
فرهام نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت مشاهده
فرهاد از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه... مشاهده
فرحان شادان، خندان مشاهده
فرزاد زاده شکوه و جلال مشاهده
فرنام دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور مشاهده
فردین یگانه - تنها - همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از... مشاهده
فرداد داده شکوه و جلال مشاهده
فریان از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای اندلس در زمان م... مشاهده
فرزین وزیر در بازی شطرنج مشاهده
فرزام لایق، درخور، شایسته مشاهده
فرسام دارای شکوه و عظمتی چون سام مشاهده
فرزان فرزانه خردمند، فرزانه مشاهده
فاضل دارای فضیلت و برتری در علم مشاهده
فاروق تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم مشاهده
فرید یکتا، یگانه، بی نظیر مشاهده
فؤاد دل، قلب مشاهده
فرشاد روح و عقل،کره مریخ مشاهده
فرهود پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است مشاهده
فرنود برهان، دلیل مشاهده
فاتح پیروز مشاهده
فاران معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائ... مشاهده
فرشید دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویس... مشاهده
فریمان نام بخشی از استان خراسان مشاهده
فرامرز مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
فریبرز از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکا... مشاهده
فریدون از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پاد... مشاهده
فائز فایز، نایل، رستگار مشاهده
فرخان نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرد... مشاهده
فرساد حکیم، دانشمند، دانا مشاهده
فتاح گشاینده، از نامهای خداوند مشاهده
فربود راست و درست مشاهده
فریمن زیبا اندیش، خوش فکر مشاهده
فراهین فرایین مشاهده
فربین بیننده شکوه و جلال ، مرکب از ف به معنای شکوه و جلا... مشاهده
فیروز پیروز ،مظفر و منصور مشاهده
فرقان جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
فرناد پایان و پایاب مشاهده
فرهمند دارای شکوه و نور خیره کننده ، باشکوه و موقر ، مجاز... مشاهده
فریدالدین آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نام... مشاهده
فصیح دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام مشاهده
فرینام دارای نام با شکوه و زیبا مشاهده
فرینوش فری( شکوهمند) + نوش( عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن(... مشاهده
فراهیم نام جد زرتشت مشاهده
فرتاش وجودی که در برابر عدم است مشاهده
فرجاد فاضل و دانشمند مشاهده
فرمان حکم، امر، دستور مشاهده
فرمین فرمان مشاهده
فرنور مرکب از فر به معنای شکوه و جلالی که دیگران را به ش... مشاهده