اسم پسر با ف

نام معنی نام جزییات
فرهان نام مکانی در نزدیکی همدان مشاهده
فربد دارای شکوه و جلال، باشکوه، شکوهمند مشاهده
فرهام نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت مشاهده
فرهاد از شخصیتهای شاهنامه و از پهلوانان ایرانی جزو سپاه... مشاهده
فرحان شادان، خندان مشاهده
فرزاد زاده شکوه و جلال مشاهده
فرنام دارای نام باشکوه و زیبا، نام یکی از سرداران شاپور مشاهده
فرداد داده شکوه و جلال مشاهده
فرزام لایق، درخور، شایسته مشاهده
فرزین وزیر در بازی شطرنج مشاهده
فردین یگانه - تنها - همچنین مخفف فروردین نام ماه اول از... مشاهده
فریان از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای اندلس در زمان م... مشاهده
فرسام دارای شکوه و عظمتی چون سام مشاهده
فرزان فرزانه خردمند، فرزانه مشاهده
فرشاد روح و عقل،کره مریخ مشاهده
فاضل دارای فضیلت و برتری در علم مشاهده
فرهود پرهود، فلزی که رنگ آن به علت حرارت دگرگون شد است مشاهده
فؤاد دل، قلب مشاهده
فاروق تمیز دهنده و فرق گذارنده، لقب عمر خلیفه دوم مشاهده
فرنود برهان، دلیل مشاهده
فاتح پیروز مشاهده
فرید یکتا، یگانه، بی نظیر مشاهده
فریمان نام بخشی از استان خراسان مشاهده
فاران معرب از عبری، موضع مغازه ها، نام دشتی که بنی اسرائ... مشاهده
فرشید دارای شکوه و عظمتی چون خورشید، نام برادر پیران ویس... مشاهده
فرامرز مرکب از فر + آمرز، آمرزنده دشمن، از شخصیتهای شاهنا... مشاهده
فرساد حکیم، دانشمند، دانا مشاهده
فریدون از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پاد... مشاهده
فریبرز از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی فرزند کیکا... مشاهده
فرخان نام پسر اردوان آخرین پادشاه اشکانی، نام یکی از سرد... مشاهده
فریدالدین آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نام... مشاهده
فرینام دارای نام با شکوه و زیبا مشاهده
فرینوش فری( شکوهمند) + نوش( عسل) یا نوش از مصدر نوشیدن(... مشاهده
فیروز پیروز ،مظفر و منصور مشاهده
فربود راست و درست مشاهده
فرتاش وجودی که در برابر عدم است مشاهده
فرجاد فاضل و دانشمند مشاهده
فرقان جداکننده حق و باطل، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
فرناد پایان و پایاب مشاهده
فرهمند دارای شکوه و نور خیره کننده ، باشکوه و موقر ، مجاز... مشاهده
فریمن زیبا اندیش، خوش فکر مشاهده
فائز فایز، نایل، رستگار مشاهده
فصیح دارای فصاحت، ویژگی سخن روشن و آشکار و دور از ابهام مشاهده
فضیل دارای فضل مشاهده
فیض الله لطف و محبت خداوند مشاهده
فتاح گشاینده، از نامهای خداوند مشاهده
فتح الله پیروزی خدا مشاهده
فراهیم نام جد زرتشت مشاهده
فربین بیننده شکوه و جلال ، مرکب از ف به معنای شکوه و جلا... مشاهده
فرج گشایش در کار مشاهده