اسم دختر با ژ

نام معنی نام جزییات
ژوان زمان، میعاد، ملاقات مشاهده
ژینا زندگی بخش مشاهده
ژیکان زیبا و آرامش بخش - مرکب از ژیک (قطره باران) + پسون... مشاهده
ژانیا از نامهای باستانی مشاهده
ژالین شعله آتش مشاهده
ژیوار نام کوهی در اورامان مشاهده
ژینو ژینا ، زندگی بخش مشاهده
ژاسمین یاسمن مشاهده
ژرفا عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی مشاهده
ژیلا ژاله تگرگ مشاهده
ژاله شبنم ، قطره باران مشاهده
ژامک از نامهای باستانی، آینه مشاهده
ژینوس باهوش، نابغه، ژینا مشاهده
ژاکلین مشاهده
ژاسمن یاسمن مشاهده
ژالانه گیاهی زیبا و خودرو مشاهده
ژانت مونث ژان (ژان = یحیی، یوحنا ، خداداد) مشاهده
ژانیتا مشاهده
ژانین نام دریاچه ای در یونان مشاهده
ژانینا نام شهری در یونان در کنار دریاچه ای به همین نام مشاهده
ژاوا جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سو... مشاهده
ژاوه نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی مشاهده
ژاییژ شراره آتش مشاهده
ژربرا گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به ر... مشاهده
ژرفی عمق، ژرفا مشاهده
ژرفین عمیق مشاهده
ژرویرا ژریرا مشاهده
ژنیا ژنیک مشاهده
ژنیک با استعداد، نابغه مشاهده
ژون بت، صنم مشاهده
ژیژیس نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده