اسم دختر با ژ

نام معنی نام جزییات
ژوان زمان، میعاد، ملاقات مشاهده
ژینا زندگی بخش مشاهده
ژیکان زیبا و آرامش بخش - مرکب از ژیک (قطره باران) + پسون... مشاهده
ژالین شعله آتش مشاهده
ژانیا از نامهای باستانی مشاهده
ژیلا ژاله تگرگ مشاهده
ژیوار نام کوهی در اورامان مشاهده
ژینو ژینا ، زندگی بخش مشاهده
ژرفا عمیق، عمیق ترین یا دورترین نقطه جایی مشاهده
ژاسمین یاسمن مشاهده
ژاله شبنم ، قطره باران مشاهده
ژاکلین مشاهده
ژینوس باهوش، نابغه، ژینا مشاهده
ژامک از نامهای باستانی، آینه مشاهده
ژانیتا مشاهده
ژانین نام دریاچه ای در یونان مشاهده
ژاوه نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی مشاهده
ژنیا ژنیک مشاهده
ژاسمن یاسمن مشاهده
ژالانه گیاهی زیبا و خودرو مشاهده
ژانت مونث ژان (ژان = یحیی، یوحنا ، خداداد) مشاهده
ژانینا نام شهری در یونان در کنار دریاچه ای به همین نام مشاهده
ژاوا جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سو... مشاهده
ژاییژ شراره آتش مشاهده
ژربرا گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به ر... مشاهده
ژرفی عمق، ژرفا مشاهده
ژرفین عمیق مشاهده
ژرویرا ژریرا مشاهده
ژنیک با استعداد، نابغه مشاهده
ژون بت، صنم مشاهده
ژیژیس نام ندیمه پروشات همسر داریوش پادشاه هخامنشی مشاهده