اسم دختر با ل

نام معنی نام جزییات
لئا به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد مشاهده
لؤلؤ مروارید مشاهده
لاچین شاهین شکاری مشاهده
لادبن بوته گل، گلبن مشاهده
لادن معرب از یونانی، گل زینتی به رنگ زرد، قرمز، یا نارن... مشاهده
لار طناز مشاهده
لاریسا نام شهری در کنار دجله مشاهده
لاله گلی به شکل جام و سرخ رنگ، گونه سرخ و گلگون مشاهده
لاله چهر آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله دارد مشاهده
لاله دخت مرکب از لاله( گلی) + دخت( دختر) مشاهده
لاله رخ لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله رخسار لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله رو لاله چهر، آن که چهره و صورتی سر و زیبا چون گل لاله... مشاهده
لاله زار زمینی که در آن لاله فراوان روییده است مشاهده
لاله وش مانند لاله مشاهده