اسم پسر با ش

نام معنی نام جزییات
شابرزین شاه برزین مشاهده
شابهار نام دشتی در نواحی کابل مشاهده
شاپور شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نا... مشاهده
شادان برزین نام دانشمندی از مردم توس مشاهده
شادان هرمز مرکب از شادان ( شاد) + هرمز اهورامزدا یا خدا مشاهده
شادبه بهترین شادی مشاهده
شادتگین شاد(فارسی) + تگین(ترکی) پهلوان شاد، از امیران درب... مشاهده
شادلی نام چندتن از بزرگان عرب مشاهده
شادمان خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پاد... مشاهده
شادن بچه آهو - بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از م... مشاهده
شادکان کامیاب، کامروا، خوشحال، شادمان، نام برادر فریدون پ... مشاهده
شادیار شاد و خوشحال مشاهده
شار عنوان عمومی پادشاهان غرجستان (ناحیه ای در عربستان... مشاهده
شارایل خدای پادشاه مشاهده
شارو بازمانده یا پنهان مشاهده