اسم پسر با ش

نام معنی نام جزییات
شایان سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور مشاهده
شهریار پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه،... مشاهده
شهراد شاه بخشنده مشاهده
شنتیا فاتح پیروز از القاب حضرت علی مشاهده
شاهرخ آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پس... مشاهده
شاهین پرنده شکاری مشاهده
شهداد داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در ک... مشاهده
شادن بچه آهو - بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از م... مشاهده
شهسان مانند شاه ، شاهوار ، دارای جلال و شکوه شاهانه مشاهده
شهیاد مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره) مشاهده
شایگان مرد بزرگ - شایسته و شایان مشاهده
شهیار یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در... مشاهده
شهنام دارای نام شاهانه مشاهده
شهاب الدین آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف ق... مشاهده
شهبد شهبد (به ضم ب) مرکب از شه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛ت... مشاهده
شاهکار کار شاهانه، برجسته، ممتاز مشاهده
شانیا کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست - مصمم مشاهده
شاهو آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است مشاهده
شعیب توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن مشاهده
شهرام شاه شاد و خوشحال مشاهده
شهروز شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شه... مشاهده
شارو بازمانده یا پنهان مشاهده
شاهد زیبارو، محبوب، معشوق مشاهده
شبیر نام پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل مشاهده
شاپور شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نا... مشاهده
شکیب تحمل، بردباری، آرام و صبر مشاهده
شایار وزیر مشاهده
شهمیر مخفف شهمیرزاد شهری در استان سمنان ، مرکب از شه مخف... مشاهده
شیث نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام... مشاهده
شاهیار یار سلطان ، ملازم شاه مشاهده
شروان نام سرزمینی در جنوب شرقی قفقاز مشاهده
شفا بهبود یافتن از بیماری، تندرستی مشاهده
شمس خورشید، نام بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
شکرالله سپاس خد ارا مشاهده
شکور بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند مشاهده
شیرزاد زاده شیر، شجاع، طبق بعضی از نسخه های شاهنامه نام ج... مشاهده
شهران از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از خردمندان ایرانی در... مشاهده
شادلی نام چندتن از بزرگان عرب مشاهده
شهنوش مرکب از شه ( شاه) + یاد( عسل) مشاهده
شادمان خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پاد... مشاهده
شوان گله بان، چوپان مشاهده
شارایل خدای پادشاه مشاهده
شانلی شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسی... مشاهده
شیانا پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) +... مشاهده
شاهپور شاپور مشاهده
شاهمیر شاه(فارسی) + میر(عربی) ، امیرشاه ، نام برادر میرک... مشاهده
شاهک شاه کوچک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان و... مشاهده
شاوران از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر زنگه پهلوان ایرانی در... مشاهده
شاکر شکرگزار ، کسی که در حال شکرکردن است،معمولامنظور شک... مشاهده
شریف ارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در ع... مشاهده