اسم پسر با ش

نام معنی نام جزییات
شایان سزاوار، شایسته، ممکن، مقدور مشاهده
شهریار پادشاه، شاه، فرمانروا، حاکم، از شخصیتهای شاهنامه،... مشاهده
شهراد شاه بخشنده مشاهده
شاهرخ آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پس... مشاهده
شنتیا فاتح پیروز از القاب حضرت علی مشاهده
شاهین پرنده شکاری مشاهده
شهسان مانند شاه ، شاهوار ، دارای جلال و شکوه شاهانه مشاهده
شادن بچه آهو - بچه آهویی که کمی بزرگ شده و بی نیاز از م... مشاهده
شهداد داده شاه، نام بخشی از شهرستان کرمان، نام رودی در ک... مشاهده
شهیاد مرکب از شه ( شاد) + یاد( خاطره) مشاهده
شایگان مرد بزرگ - شایسته و شایان مشاهده
شاهو آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است مشاهده
شهیار یاور و کمک کننده شاه، نام یکی از دانشمند زرتشتی در... مشاهده
شاهکار کار شاهانه، برجسته، ممتاز مشاهده
شهاب الدین آن که چون ستاره روشنی در دین است، نام حکیم معروف ق... مشاهده
شهبد شهبد (به ضم ب) مرکب از شه(شاه) + بد(صاحب،خداوند)؛ت... مشاهده
شهنام دارای نام شاهانه مشاهده
شانیا کسی که در تصمیم و نظر خود پابرجاست - مصمم مشاهده
شاهیار یار سلطان ، ملازم شاه مشاهده
شهروز شاه روزگار یا داری بخت و روز شاه، نام سازی، نام شه... مشاهده
شهرام شاه شاد و خوشحال مشاهده
شاهد زیبارو، محبوب، معشوق مشاهده
شارو بازمانده یا پنهان مشاهده
شروان نام سرزمینی در جنوب شرقی قفقاز مشاهده
شعیب توشه دان، نام پدر همسر موسی(ع)، نام کوهی در یمن مشاهده
شیث نام سومین پسر آدم و حوا که به عقیده مسلمانان مقام... مشاهده
شاپور شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهنامه، نا... مشاهده
شایار وزیر مشاهده
شمس خورشید، نام بتی در قدیم، نام سوره ای در قرآن کریم مشاهده
شبیر نام پسر هارون از پیامبران بنی اسرائیل مشاهده
شکیب تحمل، بردباری، آرام و صبر مشاهده
شهمیر مخفف شهمیرزاد شهری در استان سمنان ، مرکب از شه مخف... مشاهده
شانلی شان(عربی) + لی( ترکی)، پرافتخار، مشهور، شایان تحسی... مشاهده
شیانا پاداش دهنده جزا دهنده مرکب از شیان (جزا و پاداش) +... مشاهده
شیرزاد زاده شیر، شجاع، طبق بعضی از نسخه های شاهنامه نام ج... مشاهده
شفا بهبود یافتن از بیماری، تندرستی مشاهده
شریف ارزشمند، عالی، سید، ارجمند، بزرگوار، نام کوهی در ع... مشاهده
شادمان خوشحال، مسرور، نام برادر شیرویه، پسر خسروپرویز پاد... مشاهده
شاهپور شاپور مشاهده
شهران از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از خردمندان ایرانی در... مشاهده
شادلی نام چندتن از بزرگان عرب مشاهده
شهیر معروف ، نام آور ، نامدار مشاهده
شوان گله بان، چوپان مشاهده
شادیار شاد و خوشحال مشاهده
شکور بسیار سپاسگزار، از نامهای خداوند مشاهده
شاهمیر شاه(فارسی) + میر(عربی) ، امیرشاه ، نام برادر میرک... مشاهده
شمس الدین آفتاب دین ، نام دو تن از پادشاهان آل کرت مشاهده
شهرخ شاهرخ مشاهده
شارایل خدای پادشاه مشاهده
شکرالله سپاس خد ارا مشاهده