اسم پسر با ش

نام معنی نام جزییات
شاهباز شهباز مشاهده
شاهپور شاپور مشاهده
شاهد زیبارو، محبوب، معشوق مشاهده
شاهدیس مانند شاه مشاهده
شاهر مشهور، نامی مشاهده
شاهرخ آن که چهره ای با هیبت و شکوه چون شاه دارد ، نام پس... مشاهده
شاهروز نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر مشاهده
شاهسار نام یکی از شاعران دربار سامانیان مشاهده
شاهسون شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه... مشاهده
شاهفور شاپور مشاهده
شاهقلی شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ای... مشاهده
شاهمیر شاه(فارسی) + میر(عربی) ، امیرشاه ، نام برادر میرک... مشاهده
شاهو آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است مشاهده
شاهوش آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است مشاهده
شاهوی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هفتواد یکی از پهلوانا... مشاهده