اسم پسر با ش

نام معنی نام جزییات
شارویه شیرویه مشاهده
شاعی شیعی مشاهده
شامل حاوی، دارنده ، کامل ، فراگیرنده ، نام یکی از رهبرا... مشاهده
شکیل زیبا ، پسر خوش چهره مشاهده
شیبان از قبایل عرب مشاهده
شیبت سفیدی مو، پیری مشاهده
شاه برزین نام شخصی در وندیدا (بخشی از اوستا) مشاهده
شاه بهرام نام بهرام گور پادشاه ساسانی و همچنین پادشاه کشمیر مشاهده
شاه پر شهپر مشاهده
شیداب نام حکیمی که خاک را خدا می دانست، برساخته فرقه آذر... مشاهده
شیدرنگ نام پهلوانی دانشمند و فاضل، برساخته فرقه آذرکیوان... مشاهده
شیدسب از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی مشاهده
شیدوش از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری جنگاور در دربار فر... مشاهده
شاه سرور نام پسر شاه سرو پادشاه کشمیر مشاهده
شیرآزاد از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی در زمان رست... مشاهده
شیراحمد شیر(فارسی) + احمد(عربی) مرکب از شیر( شجاع) + احمد... مشاهده
شاه محمد شاه(فارسی) + محمد(عربی) نام نقاش معروف ایرانی در ز... مشاهده
شیران از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی در... مشاهده
شاه مراد شاه (فارسی) + مراد(عربی) مهمترین و بزرگترین آرزو مشاهده
شیراک نام پدر هرمزد، کنده‌کار کتیبه کعبه زرتشت مشاهده
شاه موبد شوهر ویس در منظومه ویس و رامین مشاهده
شیرخون از شخصیتهای شاهنامه، نام مرد زابلی و راهنمای بهمن... مشاهده
شاه هژبر شاه(فارسی) + هژبر(از عربی مشاهده
شیرزیل از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان خس... مشاهده
شیرعلی شیر( فارسی) + علی(عربی) ، مرکب از شیر ( شجاع) + ع... مشاهده
شاهارا حافظ شبهای روزه داران مشاهده
شاهباز شهباز مشاهده
شیرمحمد شیر(فارسی) + محمد(عربی) مرکب از شیر ( شجاع) + محمد... مشاهده
شیرو از شخصیتهای شاهنامه، و بنا به بعضی از نسخه های شاه... مشاهده
شیرویه شکوهمند و صاحب شأن و شوکت، شجاع و دلیر، نام چندتن... مشاهده
شاهدیس مانند شاه مشاهده
شاهر مشهور، نامی مشاهده
شاهروز نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمیر مشاهده
شاهسار نام یکی از شاعران دربار سامانیان مشاهده
شاهسون شاه(فارسی) + سون (ترکی) ، شاه دوست، نام چند طایفه... مشاهده
شاهفور شاپور مشاهده
شاهقلی شاه(فارسی) + قلی(ترکی) غلام شاه، نام نقاش معروف ای... مشاهده
شاهوش آن که چون شاه بزرگ و شکوهمند است مشاهده
شاهوی از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هفتواد یکی از پهلوانا... مشاهده
شاهویه نام در برزویه دانشمند ایرانی، مترجم کلیله و دمنه مشاهده
شاور شاپور، شاه پور، پسر شاه، شاهزاده، از شخصیتهای شاهن... مشاهده
شاوگ نام پادشاه کوشان در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
شاویس شا( فارسی) + ویس(عربی) مرکب از شاه + اویس( نام شخص... مشاهده
شاکل شبیه و مانند مشاهده
شایرایا ستاره ناهید مشاهده
شایورد شادورد مشاهده
شبان چوپان، گله بان مشاهده
شباویز مرغ حق مشاهده
شبلی نام عارف معروف قرن سوم و چهارم مشاهده
شبنا جوان، نام یکی وکلای قصر حزقیا پادشاه یهودا مشاهده