اسم دختر با ظ

نام معنی نام جزییات
ظریف دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و... مشاهده
ظریفه مؤنث ظریف، دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه... مشاهده
ظفردخت ظفر(عربی) + دخت(فارسی) مرکب از ظفر( پیروز) + دخت(... مشاهده
ظهیره مؤنث ظهیر، پشتیبان، یاور، ظهیرالدین مشاهده