اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بردیا نام دومین پسر کوروش پادشاه هخامنشی و برادر کمبوجیه مشاهده
بهراد مرکب از به (خوب یا بهتر) + راد (بخشنده) مشاهده
بنیامین پسر دست راست ، نام کوچکترین پسر یعقوب و راحیل مشاهده
برسام آتش بزرگ مرکب از بر(مخفف ابر) + سام ( آتش) - نام... مشاهده
باراد نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی ک... مشاهده
باربد نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
بهداد آفریده خوب مشاهده
برهان دلیل، حجت مشاهده
برنا جوان مشاهده
بارمان از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی و از سپاهیان... مشاهده
بهنیا وهنیا، کسی که از نسل خوبان است مشاهده
بهنام دارای نام نیک مشاهده
بامداد صبح، نام پدر مزدک مشاهده
بنيامين نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راس... مشاهده
بابک استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
بهنود نام پادشاهان هند مشاهده
بهزاد مرکب از به ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام نقاش و... مشاهده
بزرگمهر بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی مشاهده
بهادر دلیر، شجاع مشاهده
بهرام فتح و پیروزی ، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از ه... مشاهده
بهروز خوشبخت، سعادتمند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ا... مشاهده
بارسین زاده خدای ماه مشاهده
بهتاش مرکب از کلمه فارسی به بعلاوه پسوند ترکی تاش ، شریک... مشاهده
برانوش از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور... مشاهده
بسام ترسناک ، نام روستایی ، نام سرداری در دوره ‏بهرام گ... مشاهده
باتیس دژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا... مشاهده
بهشاد مرکب از به ( بهتر یا خوب) + شاد مشاهده
بصیر آگاه، بینا، از نامهای خداوند مشاهده
باقر شکافنده ، لقب امام پنجم شیعیان، نام یکی از رهبران... مشاهده
بهبد مرکب از به (بهتر، خوبتر) + بد( پسوند اتصاف) مشاهده
بکتاش بزرگ ایل و طایفه ، نام یکی از پادشاهان خوارزم مشاهده
بیژن از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گیو گودرز از پهلوانان... مشاهده
بابا با احترام اسم از پدر بردن ، پدر بزرگ ، تخلص شاعرکر... مشاهده
بابر ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک مشاهده
بشیر بشارت دهنده، مژده دهنده مشاهده
بلال نام اولین مؤذن اسلام مشاهده
بنجامین بنیامین ، فرزند پسر دست راست ، نام فرزند حضرت یعقو... مشاهده
بانی به وجود آورنده، عبری نام مردی از نسل جاد که از شجا... مشاهده
بهدین پیرو آیین زرتشتی مشاهده
بهرنگ مرکب از به (بهتر، خوبتر) + رنگ مشاهده
بهفر مرکب از به( بهتر، خوبتر) + فر ( شکوه، جلال) مشاهده
برشان امت مشاهده
بروا اعتقاد مشاهده
بزرگ والا، برجستة، نام شاعری کرد مشاهده
بستور نام پسر زریر برادر گشتاسپ مشاهده
بسطام نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی مشاهده
بارشین در اصطلاح مردم فارس، درختچه مشاهده
بنار دامنةکوةکه ‏رو به ‏دشت است مشاهده
باشار مقاومت ، مقابله ، چاره، علاج،‌ درمان ‏ مشاهده
بهاوند دارنده نیکی مشاهده