اسم پسر با ب

نام معنی نام جزییات
بابا با احترام اسم از پدر بردن ، پدر بزرگ ، تخلص شاعرکر... مشاهده
بابر ببر، لقب بعضی از پادشاهان ترک مشاهده
بابوی از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی سپا... مشاهده
بابک استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه، نام... مشاهده
بابیک امیری که نامش در تاریخ سیستان آمده است مشاهده
باپوک کولاک مشاهده
باپیر پدر بزرگ ، کنایةاز دانای کهنسال ، تخلص شاعر کرد «ب... مشاهده
باتیس دژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا... مشاهده
بادان از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پیروز از سرداران دورا... مشاهده
بادلیس کنایةاز همیشه ‏مست ، نام شهری درکردستان مشاهده
بادینان بهدینان، مۆمنان ، نام عشیرةایی معروف در کردستان ،... مشاهده
باذان نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشی... مشاهده
باراد نام کسی که در زمان شاپور یکم پادشاه ساسانی زندگی ک... مشاهده
باربد نام نوازنده نامدار دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی مشاهده
بارسین زاده خدای ماه مشاهده